LNTI 5.31 L.N. Tolstoï, V.G. Tchertkov et V.F. Boulgakov