LNTI 2.24 Lev Nikolaevitch en visite chez V.G. Tchertkov »